Systeem in Beweging

Gezinsgericht interventies

De systeemtherapeutisch werker vraagt in de gesprekken met de gezinsleden naar ieders doelen, hulpvragen en wensen en formuleert deze zo helder mogelijk. Er kan eventueel onderscheid gemaakt worden tussen individuele- en gezinsdoelen. Samen met de ouders en kind(eren) wordt er gekeken hoe zij hun doelen en wensen het beste kunnen bereiken. Wanneer er mensen binnen het eigen netwerk zijn die een positieve bijdrage kunnen leveren, zullen deze betrokken worden.

Gezinsanalyse

Wat houdt een gezinsanalyse in?
De gezinsanalyse is zowel een onderzoek als een verdergaande kennismaking met de ouders en het kinden en- of kinderen. De systeemtherapeutisch werker voert een of meerdere gesprekken met de gezinsleden. Het doel van deze gesprekken is om de krachten en de kwaliteiten van de ouders en de kind(eren) en hun hulpvragen in kaart te brengen.

De gezinsanalyse kan een startpunt zijn van een effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

In de gesprekken komen de volgende zaken aan bod: 

 • Hoe beleven de gezinsleden en overige betrokkenen de huidige gezinssituatie?
 • Hoe zien de gezinsleden en eventueel overige betrokkenen hun gewenste situatie?
 • Welke doelen stellen de gezinsleden om de gewenste situatie te bereiken?
 • Welke hulpvragen hebben de gezinsleden voor de hulpverleners en wellicht ook voor betrokkenen in hun eigen netwerk?
 • Een advies van de systeemtherapeutisch werker en een voorstel voor een vorm van begeleiding.

De systeemtherapeutisch werker schrijft een verslag met advies voor eventueel vervolg of andere interventies. 

Wat kunt u verwachten?

 • Er vindt minimaal één gesprek plaats de gezinsleden en met andere belangrijke betrokkenen. 
 • De systeemtherapeutisch werker voert de gesprekken met de gezinsleden bij voorkeur bij de ouders/verzorgers thuis.
 • Is dit niet mogelijk, dan zullen de gesprekken plaatsvinden in de praktijk. 

Systeemtherapeutische behandeling / interventies

De systeemtherapeutisch werker stelt na een kennismakingsgesprek, of naar aanleiding van de gezinsanalyse een begeleidingsovereenkomst op met daarin de gestelde doelen, de datum van aanvang en einde. Nadat de volwassen gezinsleden de overeenkomst ondertekend hebben kan de behandeling starten. 

Wat kunt u verwachten?

 • Afspraken vinden in overleg plaats. Gemiddeld eens per twee weken, maar kunnen naar gelang de vraag geïntensiveerd of uitgesteld worden.
 • De duur van de behandeling zal in overleg en samenspraak vastgesteld worden. Gemiddeld zal er na iedere drie maanden een evaluatie plaats vinden.
 • De systeemtherapeutisch werker is tussentijds telefonisch en/of per mail bereikbaar.