Systeem in Beweging

Wat doet een systeemtherapeutisch werker?

De systeemtherapeutisch werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch georiënteerde hulpverlener. Samen met het gezin brengt de systeemtherapeutisch werker de zorgen en hulpvragen in kaart en ondersteunt bij het formuleren van de gewenste verandering. 

Hierbij betrekt de systeemtherapeutisch werker belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen. Daarnaast fungeert de systeemtherapeutisch werker als een spin in het web in de samenwerking tussen het privénetwerk en het professionele netwerk rondom het gezin. 

De systeemtherapeutisch werker werkt vooral in de dagelijkse praktijk van gezinnen en onderhoudt nauw contact met de gezinsleden en hun netwerk. 

Bij complexe vragen of meervoudige problematiek consulteert de systeemtherapeutisch werker de systeemtherapeut. De systeemtherapeutisch werker kan dan onder supervisie van de systeemtherapeut werken en die kan zo nodig ondersteunen tijdens de behandeling, of de behandeling (al dan niet tijdelijk, of gedeeltelijk) overnemen.

De systeemtherapeutisch werker kan veranderprocessen die binnen de gezinssituatie in gang zijn gezet ondersteunen. De samenwerking tussen de systeemtherapeutisch werker en de systeemtherapeut maakt de systeemtherapeutische aanpak breed toegankelijk binnen de zorg- en welzijnssector.